Facebook

Galerie

Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii

Descriere


 

Coordonator Master:

Conf.Univ.Dr. Cornelia NISTOR


Programul de studii universitare de master „Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii” reprezintă o structură ce urmăreşte calificări profesionale în sfera afacerilor mici şi mijlocii şi a întreprenoriatului. Conceput şi elaborat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi prin metodologia de evaluare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), acest Program reprezintă ciclul al doilea de studii universitare şi se va desfăşura pe durata a 4 semestre, asigurând aprofundarea în domeniul administrării afacerilor.

 
       Misiunea acestui Program de master este de a forma specialişti cu multiple competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii, potenţiali manageri şi întreprinzători, care să contribuie la crearea unui nou statut al omului de afaceri, în general şi al întreprinzătorului, în special, ca principali actori ai sistemului economic concurenţial. Competenţele teoretico-aplicative oferite de Program vor facilita integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.
 
       Disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ abordează problematica vastă a afacerilor mici şi mijlocii în contextul noii economii bazate pe cunoştinţe, al amplificării relaţiilor economice, precum şi al schimbărilor înregistrate la nivel naţional şi internaţional. Dintre acestea, amintim:
 
- Economia întreprinderii mici şi mijlocii;
- Management financiar al IMM-urilor;
- Marketingul afacerilor mici şi mijlocii;
- Economie comportamentală;
- Managementul proiectelor de afaceri;
- Guvernanţă şi gestiunea financiară a firmei;
- Statistică pentru afaceri;
- Antreprenoriat şi cultură antreprenorială;
- Managementul schimbării şi inovării;
- Diagnosticul afacerilor;
- Comunicare, relaţii publice şi negociere în afaceri;
- E-Business.
 
       Competenţele generale ale Programului de master se concretizează în abilităţi privind manifestarea spiritului de întreprinzător, dimensionarea afacerilor pe baza unei evaluări corecte a riscurilor pe care acestea le implică, fundamentarea şi adoptarea unor proiecte de afaceri viabile, acordarea de consultanţă în afaceri etc.
 
       Competenţele profesionale generate de Programul de master includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată, abilitatea de a construi echipe şi de a promova un întreprenoriat participativ, de a identifica oportunităţi de afaceri şi de a adopta decizii în timp real, de a fi flexibil şi receptiv la nou etc.
 
Obiectivele Programului de master pot fi sintetizate astfel:
 
- Formarea de specialişti de înaltă calificare în administrarea afacerilor mici şi mijlocii prin învăţământ postuniversitar;
- Crearea de competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
- Acordarea de diplome şi certificate de studii recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
- Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de consultanţă în domeniul afacerilor mici şi mijlocii, cu referire specială la elaborarea planurilor de afaceri, a strategiilor şi a politicilor organizaţionale;
- Perfecţionarea sistemului de învăţământ postuniversitar românesc, prin racordarea permanentă a conţinutului tematic, a tehnologiilor didactice şi a metodelor de evaluare la standardele europene şi internaţionale;
- Susţinerea cadrelor didactice în ceea priveşte participarea la competiţiile de granturi şi proiecte desfăşurate la nivel naţional, european şi internaţional;
- Crearea unor parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate, pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.
 
Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui Program de master:
 
 
- Întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul de producţie şi de prestări de servicii;
- Lansarea în activităţi întreprenoriale pe cont propriu;
- Organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale ce desfăşoară şi activităţi economice;
- Administraţia publică centrală şi locală;
- Diverşi agenţi economici (inclusiv corporaţii multinaţionale);
- Organizaţii specializate în activităţi de training oferite potenţialilor întreprinzători;
- Organizaţii şi instituţii de consultanţă în afaceri.
 
 
 Profesori

 


Profesori ADMINISTRAREA AFACERILOR MICI SI MIJLOCII
2014-2015

Prof. IORDACHE-PLATIS MAGDALENA
Prof. GHIGA CONSTANTIN
Conf. NISTOR CORNELIA
Conf. BRATU ANCA
Conf. ARDELEANU ANCA-MONICA
Conf. ISPAS GABRIEL LIVIU
Conf. GRIGORE ANA MARIA
Conf. IONESCU VLADIMIR-CODRIN
Conf. IOSIF GHEORGHE
Conf. OLTEANU COSMIN CĂTĂLIN
Conf. POPESCU CRISTINA RALUCA
Conf. RĂDULESCU CORINA MANUELA
Lect. COJOCARU MARIANA CAMELIA
Lect. COJOCARU SILVIU ȘTEFAN TRAIAN
Lect. EISENSTAT ERIC
Lect. HERMAN RADU
Lect. IANOLE  RODICA
Lect. PARASCHIV CRISTINA MARILENA
Lect. PLOAE CĂTĂLIN
Lect. SANDU MIHAELA CORNELIA
Lect. SPASICI CAMELIA 

© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin