Facebook

Galerie

Informații burse sociale - 2017-2018

BENEFICIARII BURSELOR SOCIALE

a)studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) studenții bolnavide TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB le pot lua în considerare. 6
c)studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar (IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE) un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
 
 

DETERMINAREA VENITULUI LUNAR MEDIU NET AL FAMILIEI STUDENTULUI
PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 26 DE ANI

 
se realizează luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție, copii dacă este cazul, luând în calcul :
a) veniturile salarialeși asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/ văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau din fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
c) veniturile obținute din activități agricole, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
d) alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) alocații de plasamentîn conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
g) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizațiile pentru : risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav ;
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice ;
i) drepturile în bani și în natură primite de militariiîn termen, militarii cu termen redus, studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță  națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și soldaților concentrați sau mobilizați ;
j) orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobață cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 ;
k) orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
l) dividendelerealizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.
 

DETERMINAREA VENITULUI LUNAR MEDIU NET AL FAMILIEI STUDENTULUI
CU VÂRSTA ÎNTRE 26 ȘI 35 DE ANI

 
Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție, etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 
 
 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
PE BAZA CĂRORA SE REALIZEAZĂ ÎNCADRAREA
ÎN UNA DIN TIPURILE DE BURSE OFERITE

 
a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu realizează venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru ;
b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate ;
c) copii de pe certificatul/ certificatele de deces ale părintelui/ părinților, dacă este cazul ;
d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul 

© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin