Facebook

Galerie

Stiri infoub.unibuc.ro

Selecție ERASMUS+ pentru BURSE DE STUDIU - Depunere dosare : 09 – 19 martie 2018


Selecția ERASMUS+
pentru BURSE DE STUDIU
corespunzătoare anului universitar 2018 – 2019
Facultatea de Administrație și Afaceri

 

 

Studenţii de la toate programele universitare de licenţă şi master se pot înscrie pe locurile oricăruia dintre domeniile din tabelul destinaţiilor pentru mobilităţile de studiu, cu condiţia să aleagă să studieze la universitatea parteneră străină în principal, discipline din domeniul la care sunt studenţi la Facultatea de Administraţie şi Afaceri.
 
Studenții trebuie să se încadreze în nivelul de cunoștințe de limbă străină prevăzut în acordurile Erasmus+ precizat în tabelul destinaţiilor pentru mobilităţile de studiu.

 Numărul maxim de titulari (cu finanțare) alocat Facultăţii de Administraţie şi Afaceri pentru selecţia Erasmus+ din acest an universitar (şi care pleacă în stagiul Erasmus+ în anul universitar 2018-2019) este de 23 PERSOANE (actuali studenţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi master – mai puțin cei din anul II de master). 
  
Dosarul de concurs (dosar de plastic cu şină) va cuprinde, într-un singur exemplar,  următoarele:
-          Fişa de înscriere (download de pe site-ul facultăţii secţiunea Mobilităţi Erasmus+);
-          Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) în limbă străină (engleză sau limba oficială a ţării în care se face deplasarea) ;
-          Scrisoare de motivaţie (1 pagină) în limbă străină (engleză sau limba oficială a ţării în care se face deplasarea);
-          Situaţia şcolară a candidatului (care trebuie cerută de către candidaţi Secretariatului facultăţii şi depusă în dosarul de concurs).
-          Planul programului de studii (sub formă de listă) pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul – disciplinele din planurile de învățământ ale universităților partenere, care să însumeze minim 30 credite ECTS;
-          Fotocopie a atestatului/lor de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţiile specializate – dacă este cazul;
-          Fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii – dacă este cazul.
 
 
Dosarele se vor depune la Secretariatul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri în zilele lucrătoare ale perioadei 09 martie – 19 martie 2018, în intervalul orar 0900 – 1400.

 
Concursul de selecţie va avea loc în două etape:
 
I.  În data de 21 MARTIE 2018 se va susţine un test scris şi oral de limbă străină pentru cei care NU deţin un atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţiile specializate (intervalul orar și locul în care se vor susţine testele pentru fiecare limbă străină se vor anunţa ulterior, la avizier şi pe site-ul facultăţii la secţiunea “Mobilităţi Erasmus – Mobilităţi Studenţi Outgoing”, în funcţie de necesitatea de a susţine testul de limbă străină a celor înscrişi la selecţie şi de disponibilitatea cadrelor didactice examinatoare); Contestaţiile privind nota la limba străină se pot depunde în termen de 24 de ore de la afişarea acestora, iar rezultatele finale se vor afişa în maxim 24 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.
 
II. În data de 26 MARTIE 2018 se va susține un interviu în faţa comisiei de selecţie (ora 0900 la Decanat, în imobilul din Bld. Regina Elisabeta nr. 4-12) 
 
 
Probele de selecţie, ponderea şi punctajul lor sunt:

1. Cunoştinţe lingvistice (testul de limbă străină) 20% pondere în punctajul total, punctaj între 1 şi 10. Punctajul reprezintă fie nota obținută la testul de limbă străină, fie nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar. In cazul rezultatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin notă, punctajul se acordă astfel: nivelul C2 – 10 puncte, nivelul C1 – 9 puncte, nivelul B2 – 7 puncte, nivelul B1 – 5 puncte.
2. Situaţia şcolară (media anilor de studiu) 10% pondere în punctajul total, punctaj între 1 şi 10. Punctajul reprezintă media anilor de studii, inclusiv semestrul I din anul universitar 2017-2018. Se pot înscrie la selecție toți studenții integraliști, care au media anilor de studii de minim 5,00.
3. Evaluare dosar  30% pondere în punctajul total, punctaj între 1 şi 10. Vor fi evaluate documentele din dosar - CV tip Europass, scrisoarea de motivație, planul programului de studiu propus pentru stagiul Erasmus+ și diplomele și atestatele profesionale obținute de candidat și relevante pentru stagiul Erasmus+.
4. Interviu 40% pondere în punctajul total, punctaj între 1 şi 10. Se vor urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității Erasmus+, precum și oportunităților oferite de aceasta. Se va analiza și capacitatea de adaptabilitate a candidatului la un  nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, la realitatea economică și financiară din țara gazdă etc.
 
Participarea la toate probele de selecție este obligatorie. În caz contrar, candidatul va fi declarat respins.

Criterii de departajare sunt, în ordine:
-          Punctajul obținut la interviu
-          Punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice
-          Punctajul obținut pentru situația școlară

Candidaţii vor fi ierarhizaţi conform punctajului final obţinut în urma selecţiei, rezultând astfel titularii, rezervele și respinșii, primii 23 de studenţi având calitatea de titulari de grant.

Rezultatele selecţiei vor fi afişate NUMAI după validarea acestora de către Biroul Erasmus+. Contestaţiile pot fi depuse  în maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor VALIDATE de către Biroul Erasmus+, la Secretariatul facultăţii.
Rezultatele finale vor fi afişate în maxim 48 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor.
 
Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare de pe site-ul www.faa.ro în secţiunea Mobilităţi Erasmus şi de la Responsabilul Erasmus al facultăţii.
 
FOARTE IMPORTANT !!!!!!! În cadrul Programului Erasmus+, un student poate beneficia de câte o mobilitate Erasmus / Erasmus+ pe durata FIECĂRUI ciclu de studii, respectiv un stagiu în cadrul ciclului de studii universitare de licenţă şi un alt stagiu în cadrul ciclului de studii universitare de master. 
 
 

Criterii generale de eligibilitate şi selecţie pentru candidaţi:
-         să fie student / masterand al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti în momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la forma de învăţământ cu frecvenţă - zi); studenţii care în momentul selecţiei sunt în anul 3 de studiu la programele universitare de licenţă se pot înscrie la selecţie, dar pot beneficia de stagiul Erasmus+ doar cu condiţia să dorească şi să fie declaraţi admişi la unul dintre programele de studii universitare de master din cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti;
-       să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivelul de licenţă);
-       să fie integralist după ultima sesiune de examene (fără nici o restanţă);
-       să promoveze un test de limbă străină/să aibă cunoştinţe lingvistice într-o limbă străină atestate de instituţiile specializate;
-       să prezinte o scrisoare de intenţie/ motivaţie şi un curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină  engleză sau limba oficială a ţării în care se face deplasarea);
-       să prezinte un plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul.
 
 După selecţia din cadrul facultăţii, data de 14 iunie 2018 este termenul limită de primire a dosarelor şi formularelor la Biroul Erasmus+ (BE+) al Universităţii din Bucureşti pentru titularii de burse Erasmus şi pentru rezerve (pentru ambele semestre). Dacă până la această dată dosarele nu vor fi depuse la Biroul Erasmus+, respectivele persoane vor fi automat scoase de pe liste și eventual înlocuite cu rezerve, conform iererhizării în urma punctajului obținut.

Cei care beneficiază de un stagiu Erasmus+ TREBUIE SĂ RESPECTE TERMENELE LIMITĂ DE ÎNSCRIERE (eventual on-line) ALE UNIVERSITĂŢILOR STRĂINE PARTENERE (să se înscrie on-line şi să se prezinte urgent la BE+ cu dosarul).
 
 
ATENŢIE:

-   Bursa ERASMUS+ corespunde finanţării stabilite pentru maxim 4 luni de stagiu şi nu acoperă integral costurile şederii în străinătate.
-   Bursa ERASMUS+ este destinată unui stagiu DE STUDII, finalizat cu examene (ale căror rezultate sunt recunoscute la întoarcere), iar examenele de finalizare a studiilor - licenţă, dizertaţie sau doctorat - trebuie susţinute la Universitatea din Bucureşti.
-  Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a stabilit la nivel naţional următoarele valori ale grantului Erasmus+ pentru anul universitar 2018-2019: 500 euro/lună pentru Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia; 450 euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria.
-  Aranjamentele de cazare în străinătate sunt de datoria bursierului ERASMUS.
 
 
STAGIU ERASMUS FĂRĂ FINANŢARE – “GRANT ZERO”

Dacă există candidaţi care doresc să plece pe cont propriu (fără finanţare Erasmus), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+.
Aceşti studenți TREBUIE SĂ PARTICIPE LA SELECŢIE ŞI TREBUIE SĂ SE SUPUNĂ ACELORAŞI CRITERII DE SELECŢIE. Ei nu vor fi luaţi în calcul la numărul de titulari maxim alocat facultăţii, ci vor fi precizaţi separat în liste.
În cazul selectării unor beneficiari Erasmus+ fără finanţare, nu trebuie depăşit numărul de studenţi alocat pentru o destinaţie.
Dacă rezervele, după anunţarea statutului lor, doresc să plece fără finanţare Erasmus (grant zero), acest lucru este posibil şi trebuie comunicat de urgenţă la BE+.

 
ALTE PRECIZĂRI:
Studenţii selectaţi, care în momentul selecţiei sunt în anul I de studiu la programele de studii universitare de licență, vor pleca obligatoriu în semestrul II din anul II, cu condiţia ca la finalul anului I să fie integralişti (să nu aibă nici o restanţă) şi să prezinte la Biroul Erasmus+ (BE+) o adeverinţă eliberată de facultate care să confirme acest lucru.
Studenţii care în momentul selecţiei sunt în anul III de studiu la programele de studii universitare de licenţă, vor pleca obligatoriu în semestrul II din anul I de master cu condiţia admiterii la un program de studii de master, din acelaşi domeniu ca şi cel pentru care s-a făcut selecţia, obligatoriu din cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti; aceşti studenţi sunt obligaţi să prezinte la Biroul Erasmus+ (BE+), ulterior concursului de admitere la master, o adeverinţă eliberată de facultate care să confirme acest lucru.
Recomandare: Studenţii care în momentul selecţiei sunt în anul II de studiu la programele universitare de licenţă, vor pleca în semestrul I al anului III de studiu, iar masteranzii aflaţi în anul I de studiu în momentul selecţiei, vor pleca în semestrul I din anul II, pentru a putea intra în examenele de licenţă/dizertaţie după încheierea şi recunoaşterea stagiului.
Rezervele trebuie să pregătească obligatoriu dosarul de aplicație pentru plecarea în semestrul II, deoarece, în cazul în care vor fi fonduri suficiente şi rămân locuri libere sau unii titulari renunţă, să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.
În cazul în care în unele universităţi termenul limită pentru plecarea pe semestrul I al anului universitar 2018 – 2019 va fi depăşit, studenţii selectaţi pentru destinaţiile respective vor putea pleca numai în semestrul al II-lea.
Domeniul şi nivelul de studiu (licenţă/masterat) precizate în acordurile bilaterale nu pot fi modificate.
 
 
 Data: 08 martie 2018

 
 
 
        DECAN,                                                                                  RESPONSABIL ERASMUS,
 

Prof. univ. dr. Răzvan-Mihail PAPUC                                               Conf. univ. dr.  Cornelia NISTOR

 
   
 

 

 {jsmallfib [erasmus/Studenti/Mobilitati_pentru_Studiu]}
© 2018 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin